Част "Пожарна безопасност" /ПБ/ се изработва с цел да се определят специфичните изисквания, свързани с осигуряване на безопасността на сградите и съоръженията при възникване на пожар, въз основа на изискванията на Наредба № Iз-1971 от 2009 г.

 

Проектът по част "Пожарна безопасност" съдържа:

  • Обяснителна записка;
  • Описание на пасивните мерки за пожарна безопасност;
  • Описание на активните мерки за пожарна безопасност;
  • План за действие при пожар (евакуационни планове);
  • Чертежи с детайли на специфични технически решения, спецификация на строителните продукти, конструктивните елементи и елементите на инсталациите (само за фаза "Работен проект").

Обяснителната записка към част ПБ съдържа общите нормативни изисквания, в т.ч. изисквания от другите проектни части и заданието за проектиране. Посочват се основните характеристики на влаганите в строителството продукти, свързани с удовлетворяване на изискванията за пожарна безопасност. В записката задължително се прави обосновка на приетите решения за степента на огнеустойчивост на строежа и неговите елементи.

Пасивните мерки за пожарна безопасност обхващат и функционалните показатели на сградите и съоръженията (строежите). Тук се определя класа на функционална пожарна опасност на обектите и степента на огнеустойчивост на всички строително-конструктивни елементи и инсталации.

Активните мерки за пожарна безопасност обхващат специализираните пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации, както и специализираните димо-топлоотвеждащи инсталации. Тук се разглеждат и функционалните показатели на преносимите уреди за пожарогасене и евакуационното осветление (когато се изисква). 

В плана за действие при пожар и евакуация се посочват безопасните евакуационни пътища за напускане на обектите при пожар, както и местоположението на всички пожарогасителни средства.

Проектът по част "Пожарна безопасност" се разработва за всички новопроектирани сгради и съоръжения (вкл. за преместваеми обекти), както и при основана реконструкция, основно обновяване и основен ремонт на съществуващи сгради и съоръжения.

Вие сте тук:Home Пожарна безопастност