Дефектнотоковата защита (ДТЗ) (прекъсвач за остатъчен ток) е електрически апарат, който се поставя в електрическите табла на апартаментите и сградите. Основното и? предназначение е да намали риска от токов удар (протичане на ток през тялото на човек или на разговорен език: "тя предпазва да не те удари тока"). Целта и? е да изключи веригата за време, по-малко от необходимото за нанасяне на сериозни поражения върху човека. Освен това тя намалява и опасността от пожар. Дефектнотоковата защита се ползва, когато инсталацията е със защитно заземяване (а не защитно зануляване).

  ВНИМАНИЕ!!!  

Тази статия има за цел да запознае широката публика с понятието "Дефектнотокова защита" като апарат, пазещ човешкия живот и здраве!
Монтажът и изборът на ДТЗ трябва да се извършва само от квалифицирани електротехници, за да се гарантира правилната и безопасна работа на устройството! ДТЗ не дава 100% гаранция за безопасност!!! Тя служи най-вече за задействане при повреди в изолацията и случаен допир до части под напрежение! В никакъв случай не разчитайте на нея, за да поправяте електроуреди под напрежение! Ако човек се допре едновременно до фазата и нулата, то токът, протичащ през него, до голяма степен ще се върне обратно през нулата и е възможно ДТЗ изобщо да не задейства или фатално да се забави!

 

Физиологично действие на тока

Няколко милиампера ток през човешкото тяло са достатъчни, за да създадат сериозна опасност. Човек може да бъде поразен от електрически ток при директен допир до тоководещи части, които нормално се намират под напрежение, или при индиректен допир, ако допре попаднала под напрежение част от метален корпус на електроуред в резултат на повреда на изолацията.

Сила на тока Физиологично действие на тока
0,5 mA неприятни усещания
10 mA свиване на мускулите
30 mA спиране на дихателната дейност
75 mA разстройване на сърдечния ритъм
100 mA спиране на сърдечната дейност

Ако човек неволно се докосне до части от електрическата инсталация, които нормално се намират под напрежение (директен допир), през неговото тяло протича ток. Този ток е от порядъка на десетки милиампери, което означава, че автоматичният прекъсвач или предпазителят няма да изключат и следователно не могат да защитят човека в такъв случай. Единственото средство, което би могло да се ползва за защита (намаляване на риска, а не сигурна защита) в случая е дефектнотоковата защита.

Праговата стойност, приета за защитата на човека от вредното действие на електрическия ток, е 30 mA. Следователно дефектнотокова защита с чувствителност 30 mA е сигурно средство за защита на хората от поражение от електрически ток.

При нарушена изолация на проводниците токовете на утечка над 300 mA, освен че предизвикват опасност за човека, също така разрушават с времето изолацията на проводниците, предизвиквайки нагряване. С времето това може да доведе до късо съединение и пожар поради преждевременното остаряване на изолацията.

 

Принцип на действие

Използва се токов трансформатор, чиито първични намотки са фазата (фазите) и неутралата на веригата, която трябва да се защитава. Посоката на навиване на тези намотки е такава, че магнитните потоци, създавани от токовете във фазовия (фазовите) проводник (проводници) и в неутралата взаимно се унищожават. Появата на утечен ток нарушава това равновесие и във вторичната намотка се индуцира ток, пропорционален на утечния ток.

Другояче казано, дефектнотоковата защита мери тока, който "влиза" по фазовия проводник и тока, който "излиза" по нулевия. Когато има разлика в тези два тока и тя е по-голяма от зададената на ДТЗ стойност, ДТЗ изключва.

ДТЗ не реагира при допир на фазовия проводник с нулевия, затова задължително на токовия кръг, на който е свързана ДТЗ, трябва да има предпазител.

Устройство

Устройство на ДТЗ

Използва се електромеханично реле, което сравнява големината на индуцирания ток с предварително зададена граница: прагът на задействане, наричан още чувствителност на дефектнотоковата защита.

Постоянен магнит и въртящата се котва са свързани към изключвателния механизъм. Електромагнит, захранван от индуцирания ток и напрегната пружина действат заедно за отпускане на котвата. Когато силата на привличане на постоянния магнит е по-голяма от тази на пружината и електромагнита, контактите са в затворено положение. Щом индуцираният ток стане достатъчно голям, за да превъзмогне силата на привличане на постоянния магнит, пружината завърта котвата, която от своя страна задейства механизма за отваряне на контактите и дефектнотоковата защита изключва веригата с повреда.

Действието на тази система е напълно независимо от захранващото напрежение.

Според сега действащите наредби не се допуска използването в жилищни сгради на дефектнотокови защити, чиято работа се влияе от захранващото напрежение (т.нар. електронни ДТЗ).

Приложение

Тя може да се използва само при инсталации, които са с отделени нулев и заземителен проводник, т. е. ако например във вашия апартамент всички проводници са с две жила (или четири за трифазни консуматори), ДТЗ е неефективна. За да е ефективно използването на ДТЗ, до всеки защитаван от нея консуматор трябва да отиват по три жила при еднофазен (монофазен) ток и пет жила при трифазен ток (1 земя; 1 нула; 1 или 3 фази).

ДТЗ вече е задължителна за новите сгради – всички контакти, предназначени за захранване на преносими електроуреди, трябва да бъдат захранени през ДТЗ.

В сгради с двупроводна инсталация са приложими локални ДТЗ, като например контактен излаз с вградена ДТЗ.

Схеми на свързване

Схеми на свързване

Според Наредба №3[1] дефектнотокова защита с чувствителност 30 mA задължително трябва да се използва и в следните случаи:

  • За защита на токови кръгове, захранващи контактни излази, в които могат да се включват преносими електрически уреди.На практика това са всички контактни излази с общо предназначение в жилищни сгради, хотелски стаи, офис сгради, сервизни помещения и др.
  • За защита на токови кръгове, захранващи контакти в помещения с повишена опасност и особено опасни помещения – бани, мокри помещения, помещения с влага и подобни.

За правилното функциониране на дефектнотоковата защита е необходимо нулевият проводник (N) и защитният проводник (PE) да бъдат отделни проводници, т.е. да имаме система TN-S или TT (три- или петпроводно изпълнение). След дефектнотокова защита нулевият и защитният проводник не трябва да се свързват никъде помежду си. Често допускана грешка, особено от техници, които нямат опит в свързването на ДТЗ е, че не се отчита една важна особеност на свързването в таблото: и в двете линии на устройството - фазова и нулева - токът трябва да тече в една посока - т.е. -страните им откъм захранване и откъм консуматор трябва да са еднакви. В противен случай ДТЗ се задейства при всяко включване и на изправен товар във веригата. Понякога с цел икономия се свързва една дефектнотокова защита на повече от един токов кръг (вместо по една дефектнотокова защита за всеки токов кръг). В такъв случай номиналният ток на защитата трябва да е не по-малък от сумата на номиналните токове на предпазителите на отделните токови кръгове, а токът на утечка, при който се задейства ДТЗ, трябва да е не повече от 30 mA (за да защитава от токов удар). Когато консуматорите имат твърде голям ток на утечка (при липса на повреда), няма да е възможно една дефектнотокова защита да се свързва към повече от един токов кръг (ще изключва без да има повреда, а не се допуска ползване на дефектнотокова защита, която изключва при ток на утечка повече от 30 mA, за защита от токов удар). Дефектнотоковите защити, които изключват при по-голям ток на утечка (напр. 300 mA) обикновено се свързват към главния предпазител и защитават от пожар токовите кръгове, към които няма свързани дефектнотокови защити (напр. много често, с цел икономия, хората в България свързват дефектнотокова защита само на токовия кръг на бойлера).

Видове ДТЗ

Дефектнотоковите защити биват два типа - клас AC и клас А:

  • Клас АС – за приложение във вериги без наличие на хармоници или пулсиращи съставки на постоянен ток.
  • Клас А – за приложение във вериги, "замърсени" с хармоници или пулсиращи съставки на постоянен ток, с преобладаващи консуматори като компютри, изправители, луминисцентно осветление и т.н.

Основни параметри

Основните параметри на ДТЗ са номиналният ток и максималният ток на утечка. Лесно се различават като надписи на корпуса, защото единият е в ампери (A), а другият - в милиампери (mA). За жилищни и офисни сгради обикновено номиналният ток е 16 A, 25 A или 40 А в зависимост от изпълнението на таблото и консуматорите, които захранва. Токът на утечка винаги е максимум 30 mA. Предлагат се и ДТЗ за 500 mA и 300 mA, но те НЕ са за защита на хората от токов удар, а се използват за намаляване риска от пожар и обикновено се свързват към главния предпазител.