1. НАРЕДБА № 6 от 9 юни 2004г.   ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НАПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПОТРЕБИТЕЛИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ КЪМ
    ПРЕНОСНАТА И РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ
     

  2. НАРЕДБА № 4 от 22 декември 2010 г . ЗА МЪЛНИЕЗАЩИТАТА НА СГРАДИ, ВЪНШНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ОТКРИТИ ПРОСТРАНСТВА
  3. НАРЕДБА № 3 от 9 юни 2004 г.
    За устройството на електрическите уредби и електропроводните линии    PDF

ЧАСТ ПЪРВА ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Глава първа ОБЩА ЧАСТ
Раздел I Област на приложение. Определения
Раздел II Общи изисквания към електрическите уредби


Глава втора ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ
Раздел I Област на приложение. Определения
Раздел II Общи изисквания
Раздел III Категории на потребителите на електрическа енергия по осигуреност на електроснабдяването

 

Глава трета ИЗБОР НА ПРОВОДНИЦИ, КАБЕЛИ И ШИНИ ПО УСЛОВИЯТА НА НАГРЯВАНЕ

Раздел I Област на приложение
Раздел II Избор на сечения
Раздел III Допустими продължителни токове за проводници, шнурове и кабели с каучукова или пластмасова изолация
Раздел IV Допустими продължителни токове за неизолирани проводници и шини

 

Глава четвърта ИЗБОР НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АПАРАТИ, ПРОВОДНИЦИ И НОСЕЩИ КОНСТРУКЦИИ ПО УСЛОВИЯТА НА КЪСИ СЪЕДИНЕНИЯ

Раздел I Област на приложение. Общи изисквания
Раздел II Определяне на тока на късо съединение за избор на апарати и проводници
Раздел III Избор на проводници и изолатори, проверка на носещите конструкции по условията на динамично действие на тока на късо съединение
Раздел IV Избор на проводници по условията на нагряване при къси съединения и проверка на съоръженията в режим на къси съединения
Раздел V Избор на апарати по комутационна способност

 

Глава пета ИЗМЕРВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

Раздел I Област на приложение. Определения
Раздел II Общи изисквания
Раздел III Места за поставяне на средствата за измерване на електрическа енергия
Раздел IV Избор на електромери за търговско измерване
Раздел V Измерване с използване на измервателни трансформатори
Раздел VI Разполагане и свързване на електромери
Раздел VII Техническо (контролно) измерване на електрическата енергия

 

Глава шеста ИЗМЕРВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕЛИЧИНИ

Раздел I Област на приложение
Раздел II Общи изисквания
Раздел III Измерване на ток
Раздел IV Измерване на напрежение
Раздел V Контрол на изолацията
Раздел VI Измерване на мощност
Раздел VII Измерване на честота
Раздел VIII Измерване при синхронизация
Раздел IX Регистрация на електрически величини при преходни процеси

 

Глава седма ЗАЗЕМЯВАНЕ И ЗАЩИТА СРЕЩУ ПОРАЖЕНИЯ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК

Раздел I Област на приложение. Термини и определения
Раздел II Общи положения за заземяването
Раздел III Общи изисквания към защитните клеми, защитните проводници и проводниците за изравняване на потенциалите
Раздел IV Общи изисквания за прилагане на защита срещу поражения от електрически ток
Раздел V Мерки за защита срещу директен допир
Раздел VI Мерки за едновременна защита срещу директен и индиректен допир
Раздел VII Мерки за защита при индиректен допир
Раздел VIII Заземителни устройства на електрически уредби с напрежения над 1000 V в мрежи с ефективно заземена неутрала
Раздел IX Заземителни устройства на електрически уредби с напрежения над 1000 V в мрежи с изолирана неутрала
Раздел Х Заземителни устройства на електрически уредби с напрежения до 1000 V в мрежи с директно заземена неутрала
Раздел XI Заземителни устройства на електрически уредби с напрежения до 1000 V в мрежи с изолирана неутрала
Раздел XII Заземителни устройства в райони с голямо специфично съпротивление на почвата

 

ЧАСТ ВТОРА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

 

Глава осма ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 


Глава девета ИЗЧИСЛИТЕЛНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОВАРИ

Раздел I Определения
Раздел II Битови потребители
Раздел III Обществени потребители
Раздел IV Общ изчислителен товар за битови и обществени потребители
Раздел V Промишлени потребители
Раздел VI Селскостопански потребители

 

Глава десета ВЪНШНО ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА


Глава единадесета ВЪТРЕШНО ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА
Раздел I Преносни електрически мрежи с напрежение 110 kV и по-високо
Раздел II Разпределителни електрически мрежи за средно напрежение до 35 kV
Раздел III Разпределителни електрически мрежи с напрежение до 1000 V
Раздел IV Трансформаторни постове в населени места
 
ЧАСТ ТРЕТА ЕЛЕКТРОПРОВОДНИ ЛИНИИ


Глава дванадесета ТОКОПРОВОДИ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ ДО 35 kV

Раздел I Област на приложение. Определения
Раздел II Общи изисквания
Раздел III Токопроводи за напрежение до 1000 V Раздел IV Токопроводи за напрежение над 1000 V

 

Глава тринадесета КАБЕЛНИ ЛИНИИ С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 110 kV

Раздел I Област на приложение. Определения
Раздел II Общи изисквания
Раздел III Избор на начин на полагане
Раздел IV Избор на тип на кабелите
Раздел V Уредби за захранване и сигнализация за налягане на маслото в маслонапълнени кабели
Раздел VI Кабелни муфи
Раздел VII Заземяване
Раздел VIII Специални изисквания за кабелни линии в електрически централи и подстанции
Раздел IX Полагане на кабели в земя
Раздел Х Изтегляне на кабели в тръби
Раздел XI Полагане на кабели в кабелни канални системи с PVC тръби
Раздел XII Полагане на кабели в кабелни помещения, канали, тунели и колектори
Раздел XIII Полагане на кабели в производствени помещения
Раздел XIV Полагане на кабели върху специални съоръжения
Раздел XV Полагане на кабели през водни площи

 

Глава четиринадесета ВЪЗДУШНИ ЕЛЕКТРОПРОВОДНИ ЛИНИИ С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V

Раздел I Област на приложение. Определения
Раздел II Общи изисквания
Раздел III Изчислителни климатични условия
Раздел IV Проводници и арматури
Раздел VI Изолация
Раздел VII Защита от пренапрежения, заземяване
Раздел VIII Стълбове
Раздел IX Пресичания и сближавания

 

Глава петнадесета ВЪЗДУШНИ КАБЕЛНИ ЕЛЕКТРОПРОВОДНИ ЛИНИИ С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V

Раздел I Област на приложение. Определения
Раздел II Общи изисквания
Раздел III Изчислителни климатични условия
Раздел IV Проводници и арматури
Раздел V Разполагане на ВКЛ върху стълбове
Раздел VI Разполагане на ВКЛ върху фасади на сгради
Раздел VII Изолация
Раздел VIII Защита от пренапрежение, заземяване
Раздел IX Стълбове
Раздел X Пресичания и сближавания на ВКЛ, окачени на стълбове
Раздел XI Електрическо оразмеряване на сечението на ВКЛ и защита

 

Глава шестнадесета ВЪЗДУШНИ ЕЛЕКТРОПРОВОДНИ ЛИНИИ С НАПРЕЖЕНИЕ НАД 1000 V

Раздел I Област на приложение. Определения
Раздел II Общи изисквания
Раздел III Изчислителни климатични условия
Раздел IV Проводници и мълниезащитни въжета
Раздел V Разполагане на проводници и мълниезащитни въжета и разстояния между тях
Раздел VI Изолация
Раздел VII Арматура
Раздел VIII Защита от пренапрежения. Заземяване
Раздел IX Стълбове
Раздел Х Преминаване на ВЛ през ненаселени местности
Раздел XI Пресичане на водни пространства от въздушни линии
Раздел XII Преминаване на ВЛ в населени места
Раздел XIII Взаимно пресичане и сближаване на ВЛ
Раздел XIV Пресичане и сближаване на ВЛ със съобщителни и сигнални линии
Раздел XV Пресичане и сближаване на ВЛ с жп линии
Раздел XVI Пресичане и сближаване на ВЛ с пътища
Раздел XVII Пресичане и сближаване на ВЛ с тролейбусни и трамвайни линии
Раздел XVIII Преминаване на ВЛ по мостове
Раздел XIX Преминаване на ВЛ по язовирни стени и диги
Раздел XX Пресичане и сближаване на ВЛ с надземни тръбопроводи и въжени линии
Раздел XXI Пресичане и сближаване на ВЛ с подземни тръбопроводи
Раздел XXII Сближаване на ВЛ с водоохладители
Раздел XXIII Сближаване на ВЛ с взриво- и пожароопасни съоръжения
Раздел XXIV Сближаване на ВЛ с петролни и газови факли
Раздел XXV Сближаване на ВЛ с летища

 

Глава седемнадесета ВЪЗДУШНИ КАБЕЛНИ ЛИНИИ С НАПРЕЖЕНИЕ НАД 1000 V

Раздел I Област на приложение. Определения
Раздел II Общи изисквания
Раздел III Изчислителни климатични условия
Раздел IV Кабели и носещи въжета за ВКЛ
Раздел V Разполагане на кабели от ВКЛ и разстояния между тях
Раздел VI Изолация
Раздел VII Арматура
Раздел VIII Защита от пренапрежения. Заземяване
Раздел X Преминаване на ВКЛ през ненаселени места
Раздел XI Пресичане на водни пространства от ВКЛ
Раздел XII Преминаване на ВКЛ през населени места
Раздел XIII Взаимни пресичания и сближавания на ВЛ и ВКЛ
Раздел XIV Пресичане и сближаване на ВКЛ със съобщителни и сигнални линии
Раздел XV Пресичане и сближаване на ВКЛ с жп линии
Раздел XVI Пресичане и сближаване на ВКЛ с пътища
Раздел XVII Пресичане и сближаване на ВКЛ с тролейбусни и трамвайни линии
Раздел XVIII Преминаване на ВКЛ по мостове
Раздел XIX Преминаване на ВКЛ по язовирни стени и диги
Раздел XХ Пресичания и сближавания на ВКЛ с надземни тръбопроводи, въжени линии и транспортни ленти
Раздел XXI Пресичания и сближавания на ВКЛ с подземни тръбопроводи
Раздел XXII Сближаване на ВКЛ с водоохладители, взриво- и пожароопасни съоръжения, петролни и газови факли и с летища
Раздел XXIII Електрическо оразмеряване на ВКЛ
Раздел XXIV Специални изисквания за ВКЛ

 

Глава осемнадесета ВЪЗДУШНИ ЕЛЕКТРОПРОВОДНИ ЛИНИИ С НАПРЕЖЕНИЕ НАД 1000 V С ИЗОЛИРАНИ ПРОВОДНИЦИ

Раздел I Област на приложение. Определения
Раздел II Общи изисквания
Раздел III Изчислителни климатични условия
Раздел IV Изолирани проводници за ВЛИП
Раздел V Разположение на токопроводящите изолирани проводници и разстояния между тях
Раздел VI Изолатори
Раздел VII Арматура
Раздел VIII Защита от пренапрежения. Заземявания
Раздел IX Стълбове
Раздел X Преминаване на ВЛИП през урегулирани и неурегулирани територии
Раздел XI Пресичане на водни пространства от ВЛИП
Раздел XII Преминаване на ВЛИП през населени места
Раздел XIII Взаимни пресичания и сближавания на ВЛИП с ВЛИП, ВЛ или ВКЛ
Раздел XIV Пресичане и сближаване на ВЛИП с инженерни съоръжения
Раздел XV Електрическо оразмеряване на ВЛИП
Раздел XVI Специални изисквания за ВЛИП

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА

Глава деветнадесета ЗАЩИТА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V

Раздел I Област на приложение, определения
Раздел II Изисквания към апаратите за защита
Раздел III Избор на защитите
Раздел IV Места за поставяне на апарати за защита

Глава двадесета РЕЛЕЙНА ЗАЩИТА

Раздел I Област на приложение
Раздел II Общи изисквания
Раздел III Защита на генератори, присъединени непосредствено на събирателни шини
Раздел IV Защита на трансформатори, автотрансформатори и шунтиращи реактори
Раздел V Защита на блок генератор-трансформатор
Раздел VI Защита на въздушни електропроводни и кабелни линии в мрежи с напрежение 2 - 35 kV с малък ток на земно съединение
Раздел VII Защита на въздушни електропроводни линии с напрежение 110 - 400 kV и кабелни линии 110 kV в мрежи с голям ток на земно съединение
Раздел VIII Защита на шини, обходни и шиносъединителни прекъсвачи
Раздел IX Защита на синхронни компенсатори
Раздел X Защита на асинхронни и синхронни електрически двигатели с напрежение над 1000 V
Раздел XI Защита на асинхронни, синхронни и постояннотокови електрически двигатели с напрежение до 1000 V

 

Глава двадесет и първа АВТОМАТИКА

Раздел I Област на приложение
Раздел II Автоматично повторно включване
Раздел III Автоматично включване на резервното захранване
Раздел IV Включване на генератори в паралелна работа
Раздел V Автоматично регулиране на напрежението и реактивната мощност
Раздел VI Автоматично ограничаване понижаването на честотата
Раздел VII Автоматично регулиране на честотата и активната мощност
Раздел VIII Делителни автоматики
Раздел X Автоматика срещу недопустимо повишаване на напрежението
Раздел XI Автоматично разтоварване на електроенергийната система при аварийно изключване на големи генераторни мощности
Раздел XII Общи изисквания към уредбите за мрежово телеуправление

 

Глава двадесет и втора АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ДИСПЕЧЕРСКО УПРАВЛЕНИЕ (АСДУ) НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА

Раздел I Общи изисквания, определения
Раздел II Телекомуникации
Раздел III Телемеханика
Раздел IV Системи за надеждно електрозахранване Раздел V Информационно управляващи комплекси
Раздел VI Общи изисквания за изграждане и съоръжаване на диспечерски центрове и линейно-апаратни зали на електроенергийни обекти

 

Глава двадесет и трета ВТОРИЧНИ ВЕРИГИ

Раздел I Област на приложение
Раздел II Общи изисквания

 

ЧАСТ ПЕТА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ УРЕДБИ

Глава двадесет и четвърта РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ УРЕДБИ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V ПРОМЕНЛИВ ТОК И ДО 1500 V ПОСТОЯНЕН ТОК

Раздел I Област на приложение
Раздел II Общи изисквания
Раздел III Разполагане на апарати
Раздел IV Разполагане на тоководещи части
Раздел V Конструкции на разпределителни уредби
Раздел VI Закрити разпределителни уредби
Раздел VII Открити разпределителни уредби

 

Глава двадесет и пета РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ УРЕДБИ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ НАД 1000 V

Раздел I Област на приложение, определения
Раздел II Общи изисквания
Раздел IV Закрити разпределителни уредби
Раздел V Защита от атмосферни пренапрежения
Раздел VI Защита срещу комутационни пренапрежения

 

Глава двадесет и шеста ИЗБОР НА ПЛОЩАДКА И ИЗИСКВАНИЯ ПРИ СТРОЕЖ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПОДСТАНЦИИ

 

Глава двадесет и седма ТРАНСФОРМАТОРНИ ПОСТОВЕ

Раздел I Трансформаторни постове за битови и обществени нужди
Раздел II Вътрешноцехови трансформаторни постове
Раздел III Стълбови (мачтови) трансформаторни постове

 

Глава двадесет и осма ПРЕОБРАЗУВАТЕЛНИ ПОДСТАНЦИИ И УРЕДБИ

Раздел I Област на приложения, определения
Раздел II Общи изисквания
Раздел III Защита на преобразувателните агрегати
Раздел IV Разполагане на съоръжения, защитни мероприятия
Раздел V Охлаждане на преобразувателите
Раздел VI Отопление, вентилация и водоснабдяване
Раздел VII Строителна част

 

Глава двадесет и девета СПОМАГАТЕЛНИ УРЕДБИ

Раздел I Компресорни уредби
Раздел II Маслено стопанство

 

Глава тридесета АКУМУЛАТОРНИ УРЕДБИ

Раздел I Област на приложение, определения
Раздел II Електрическа част
Раздел III Строителна част
Раздел IV Санитарно-техническа част


ЧАСТ ШЕСТА ЕЛЕКТРОСИЛОВИ УРЕДБИ

Глава тридесет и първа ЕЛЕКТРОМАШИННИ ПОМЕЩЕНИЯ

Раздел I Област на приложение, определения
Раздел II Общи изисквания
Раздел III Разполагане и монтаж на електрическите съоръжения
Раздел IV Мазане на лагерите на електрически машини
Раздел V Вентилация и отопление
Раздел VI Строителна част

 

Глава тридесет и втора ГЕНЕРАТОРИ И СИНХРОННИ КОМПЕНСАТОРИ

Раздел I Област на приложение
Раздел II Общи изисквания
Раздел III Охлаждане и мазане
Раздел IV Възбудителна система
Раздел V Разполагане на генератори и синхронни компенсатори

 

Глава тридесет и трета ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДВИГАТЕЛИ И КОМУТАЦИОННИ АПАРАТИ

Раздел I Област на приложение
Раздел II Общи изисквания
Раздел III Избор на двигатели
Раздел IV Разполагане на двигатели
Раздел V Комутационни апарати, управление на двигатели

 

Глава тридесет и четвърта ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ НА КРАНОВЕ

Раздел I Област на приложение, определения
Раздел II Общи изисквания
Раздел III Тролейни линии с напрежение до 1000 V
Раздел IV Избор и полагане на проводници и кабели
Раздел V Управление, защита и сигнализация
Раздел VI Осветление
Раздел VII Заземяване и зануляване
Раздел VIII Електроснабдяване на кранове с напрежение над 1000 V

 

Глава тридесет и пета ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ

Раздел I Област на приложение
Раздел II Общи изисквания
Раздел III Електрическа инсталация в машинното помещение, шахтата и кабината и електрозахранване на кабината
Раздел IV Електроснабдяване на машинните помещения
Раздел V Защита на електродвигателите и другите електросъоръжения
Раздел VI Осветление
Раздел VII Защита срещу индиректен допир

 

Глава тридесет и шеста КОНДЕНЗАТОРНИ УРЕДБИ

Раздел I Област на приложение, определения
Раздел II Схема на електрически съединения. Избор на съоръжения
Раздел III Защита
Раздел IV Електрически измервания
Раздел V Разполагане на кондензаторни уредби

 

ЧАСТ СЕДМА СПЕЦИФИЧНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ

 

Глава тридесет и седма ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ

Раздел I Област на приложение. Определения
Раздел II Общи изисквания
Раздел III Избор на вида на електрическа инсталация, проводници, кабели и начин на полагане
Раздел IV Открити електрически инсталации в помещения
Раздел V Скрити електрически инсталации в помещения
Раздел VI Електрически инсталации в тавански помещения
Раздел VII Външни електрически инсталации

 

Глава тридесет и осма ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ В СГРАДИ

Раздел I Област на приложение. Определения
Раздел II Общи изисквания. Електрозахранване
Раздел III Разпределителни табла
Раздел IV Електрически инсталации и кабелни линии
Раздел V Особености при електрообзавеждане на някои помещения
Раздел VI Измерване на електрическата енергия
Раздел VII Защитни мерки за безопасност

 

Глава тридесет и девета ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ В КЛУБОВЕ, ЗРЕЛИЩНИ И СПОРТНИ СГРАДИ

Раздел I Област на приложение, определения
Раздел II Общи изисквания. Електрозахранване
Раздел III Електрическо осветление
Раздел IV Електрозахранване на технологично обзавеждане
Раздел V Полагане на кабели и проводници
Раздел VI Защитни мерки за безопасност

 

Глава четиридесета ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ ОСВЕТИТЕЛНИ УРЕДБИ

Раздел I Област на приложение, общи изисквания
Раздел II Захранване на аварийно и евакуационно осветление
Раздел III Вътрешно осветление
Раздел IV Външно осветление
Раздел V Рекламно осветление
Раздел VI Изпълнение и защита на мрежи за осветителни уредби
Раздел VII Заземяване и зануляване

 

Глава четиридесет и първа ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА, АРМАТУРА И КОМУТАЦИОННИ АПАРАТИ

Раздел I Осветителни тела и арматура
Раздел II Комутационни апарати

 

Глава четиридесет и втора ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ ЗА ОТКРИТИ РУДНИЦИ

Раздел I Общи изисквания
Раздел II Електроснабдяване

 

Глава четиридесет и трета ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ В ЗАКРИТИ И ОТКРИТИ ПОЖАРООПАСНИ И ВЗРИВООПАСНИ ЗОНИ

Раздел I Общи изисквания
Раздел II Общи положения, определения

 

Глава четиридесет и четвърта ЕЛЕКТРОТЕРМИЧНИ УРЕДБИ

Раздел I Област на приложение. Определения
Раздел II Общи изисквания
Раздел III Дъгови пещи (руднотермични и феросплавни)
Раздел IV Уредби за индукционно и диелектрично нагряване
Раздел V Съпротивителни електропещи
Раздел VI Електронно-лъчеви уредби

 

Глава четиридесет и пета ЕЛЕКТРОЗАВАРЪЧНИ УРЕДБИ

Раздел I Област на приложения, определения
Раздел II Общи изисквания
Раздел III Помещения за електрозаваръчни уредби
Раздел IV Електрозаваръчни уредби с топене
Раздел V Електрозаваръчни уредби с прилагане на налягане


ЧАСТ ОСМА ПРЕДАВАТЕЛНО-ПРИЕМНИ ИЗПИТВАНИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ

 

Глава четиридесет и шеста ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I Синхронни генератори и компенсатори
Раздел II Машини за постоянен ток и колекторни възбудители
Раздел III Електродвигатели за променлив ток
Раздел IV Силови трансформатори, автотрансформатори и маслени реактори
Раздел V Измервателни трансформатори
Раздел VI Маломаслени прекъсвачи
Раздел VII Въздухоструйни прекъсвачи
Раздел VIII Елегазови и вакуумни прекъсвачи
Раздел IX Мощностни разединители
Раздел Х Разединители, отделители и късосъединители
Раздел XI Комплектни разпределителни уредби
Раздел XII Комплектни екранирани токопроводи, събирателни и свързващи шини
Раздел XIII Сухи реактори
Раздел XIV Кондензатори
Раздел XVII Изводи и проходни изолатори
Раздел XVIII Акумулаторни батерии
Раздел XIX Електрически апарати, вторична комутация до 1000 V
Раздел ХХ Силови кабелни линии
Раздел XXI Въздушни електропроводни линии за напрежение над 1000 V
Раздел XXIII Заземителни уредби
Раздел XXIV Електрофилтри

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

ЧАСТ ПЪРВА 

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 

 

/strong